Medicinhåndtering

Download medicinskema her >>

 

Retningslinjer, praksis og skemaer

På Grejs friskole følger vi Sundhedsstyrelsens anbefalinger for medicingivning til børn og unge i dagtilbud, skoler og fritidsordninger

Det betyder, at medicingivning så vidt muligt foregår i hjemmet uden for det tidsrum hvor børnene er på skolen og i SFO. 

Akut syge børn må ikke møde i skole og SFO af hensyn til barnets velfærd. Personalet på Grejs friskole har ikke en sundhedsfaglig uddannelse og skal derfor ikke behandle syge børn. Vi må ikke give eleverne håndkøbs- eller alternativ medicin!

 

Ved kronisk og langvarig sygdom

 • Lægen har ansvaret for ordinering af receptpligtig medicin.
 • Skolens ledelse har ansvar for, at personalet får korrekte og nødvendige instrukser i anvendelse/håndtering af medicin (se medicinskema).
 • Før skolen og SFO kan påtage sig medicingivning, skal elevens forældre kende skolens retningslinjer på området og udfylde et medicinskema for deres barn.
 • Der må kun udleveres medicin, som er skrevet på barnets skema, og kun i den foreskrevne dosis. Ændres dosering, skal der udfyldes et nyt skema!

 

Personalet har ansvar for at følge disse instrukser:

 • Medicin skal så vidt muligt gives til børnene hjemme.
 • Hvis det ikke er muligt, vil personalet i skolen og SFO i det mulige omfang påtage sig at give lægeordineret medicin. Der skal foreligge instruks fra lægen. Ofte vil der være tilstrækkelig instruktion om medicingivningen ved påskriften på den originale beholder.  Originalbeholderen eller doseringsæske skal have let læselig påskrift med oplysninger om:
  • barnets navn
  • cpr. nr.
  • medicinens art
  • den ordinerede dosis.
 • I de tilfælde, hvor en mere grundig skriftlig instruktion er nødvendig, kan skolen anmode forældrene om en skriftlig instruktion fra lægen.
  Ved ændring af dosering, skal forældrene komme med skriftlig besked i form af nyt udfyldt medicinskema!
 • Medicinen skal opbevares i medicinskabet på kontoret på en sådan måde, at det ikke er muligt at blande børns medicin. Undtaget er: astmamedicin, allergi- og diabetesmedicin, hvor forældrene tager ansvaret for, at barnet selv kan administrere og opbevare medicinen sikkert.
 • Personalet skal udfylde medicinskema ved udlevering af medicin.
 • Al medicin med overskredet dato afleveres til forældrene, der selv er ansvarlige for destruktion via apoteket. Personalet kan og må ikke give håndkøbsmedicin eller alternativ medicin. Hvis forældre har sendt Panodil eller lignende med barnet, er det forældrenes eget ansvar, hvordan barnet administrer medicinen, og om barnet kan opbevare medicinen sikkert.
 • I forhold til børn med akutte sygdomme som epilepsi, allergiske reaktioner, astma m.m. laver skolen og forældrene i samarbejde en procedure, så personalet er forberedt på akutte situationer. Ved behov inddrages sundhedsfagligt personale, fx sundhedsplejersken.
 • Ved lejrskole og heldagsture aftales med klasselæren, hvis der er medicin, der skal medbringes. Procedure om at udfylde medicinskemaerne følges også her
 • Personalet gennemgår medicinprocedure og medicinskemaer årligt. Her gennemgår vi aktuelle medicinskemaer og opdaterer, hvis nogle er forældet. Medicinskemaer for det enkelte barn skal gemmes i 5 år.

 

Children_5
Children_1
Children_2
Children_3
Children_1
Children_5
Children_4
Children_5
Children_1
Children_2
Children_4
Children_3
Children_4
Children_5
Children_5
Children_5
Children_5
Children_5
Children_5
Children_5