Evaluering

 

Plan på Grejs friskole

Den samlede evaluering på Grejs Friskole kan ikke beskrives endegyldigt. Skolen ønsker at fastholde fag, undervisning og pædagogik som et personligt anliggende og ansvar, hvor sammenhængen skabes gennem en dialog mellem lærere, elever og forældre. Gensidig respekt og ligeværdighed, som er beskrevet i skolens idegrundlag, skal derfor også være bærende elementer i praksis omkring evaluering.

 


 

Evalueringsplanen tager udgangspunkt i Friskoleloven:

§1b

Skolen skal regelmæssigt underrette eleverne og forældrene om sit syn på elevernes udbytte af skolegangen.

Stk. 2
Som led i undervisningen skal skolen løbende foretage evaluering af elevernes udbytte. Evalueringen danner grundlag for, at undervisningen tilrettelægges, så den svarer til den enkelte elevs behov og forudsætninger med det formål, at eleven så vidt muligt tilegner sig de kundskaber og færdigheder, der følger af de fastsatte slutmål

Stk. 3
Skolen skal regelmæssigt foretage en evaluering af skolens samlede undervisning og udarbejde en plan for opfølgning på evalueringen

 

§1c

Skolen skal offentliggøre sine slutmål, delmål og undervisningsplaner og resultatet af evalueringen og opfølgningen på skolens hjemmeside.

 


 

Den løbende evaluering af elevernes udbytte af undervisningen

Det centrale i den løbende evaluering af elevernes udbytte af undervisningen er i dialoger og vurderinger mellem lærere og elever i forbindelse med den daglige undervisning. Her følges op på og lægges mål for elevens udbytte af undervisningen.
For elever, som modtager støtte i undervisningen, udarbejdes særskilte elevplaner i samarbejde med PPR. Planerne evalueres løbende af lærerne og støttelæreren, samt i forbindelse med en evt. ansøgning om støtte til kommende skoleår.

 


 

Regelmæssig underretning til elever og forældre

 

Skole-hjemsamtaler

Op til de planlagte skole-hjemsamtaler gennemføres der lærer-elevsamtaler for alle elever. Inden skole-hjemsamtalen udfyldes et samtaleark, som eleven har udfyldt derhjemme. Samtalearket er tilpasses aldersgruppen. Til samtalen underrettes forældrene om elevens faglige og sociale udvikling samt deltagelse i undervisningen, gruppearbejde og klassens øvrige aktiviteter. Desuden drøftes det samtalearket, som eleven har udfyldt.

I foråret afholdes cafesamtaler i 7.-9. klasse. Her er det muligt at få en kort faglig status i fagene, samt opfølgning på efterårets samtale.

 

Forældremøder

Der afholdes mindst et årligt forældremøde i klasserne. På disse møder foregår samtale mellem lærere og forældre om bl.a. det løbende samarbejde, klassens trivsel mm.

 

Løbende dialog

Udover dette forældremøde har forældre og lærere mulighed for at mødes efter behov. Breve og skolens ”ugeseddel” bruges i vidt omfang til løbende kommunikation af faglige og sociale planer og vurderinger. Forældreintra bruges til information- og kommunikationsvej

 

Konflikthåndtering

Opstår der i årets løb uklarhed mellem skole og hjem om undervisningen eller om andre forhold i skolens dagligdag, søges dette løst ved en samtale mellem hjemmet og klassen lærer(e). Kan man ikke komme videre i inddrages skolens leder i en fortsat drøftelse.

Forældre kan i sidste instans henvende sig til skolens bestyrelse, hvis de ikke føler sig hørt. Dette er et usædvanligt skridt og bør kun anvendes efter nøje omtanke, da det er skolens leder, som står for planlægningen, tilrettelægningen og afviklingen af skolens daglige undervisning og samvær.

 


 

Løbende evaluering af skolens undervisning

 

Lærermøder og pædagogiske møder

På lærermøder og pædagogiske møder drøfter og evaluerer vi løbende planlagte arrangementer, anderledes skoledag og undervisningen ud fra faglige og pædagogiske vinkler. Evalueringen skrives til referat, så den kan inddrages i fremtidig undervisning/planlægning. På møderne drøftes ligeledes aktuelle temaer fra skolens dagligdag.

 

Lille- og storeteam

På teammøder (lille- og storeteam) drøfter lærerne klasser og elever i forhold til såvel faglige som sociale forhold. Ved en hver beslutning om særlige tiltag overfor enkelte elever, grupper eller klasser underrettes de pågældende forældre før nye tiltag iværksættes. Efterfølgende orienteres ledelsen og de øvrige lærer på et lærermøde.

 

Fagteams

I fagteams mødes faglærere og drøfter materialer til fagene samt diskutere ”den røde tråd” i undervisningen. Eventuelle problemstillinger i fagene drøftes ligeledes.

 

Evaluering af skoleåret

I foråret evalueres skoleåret, og der drøftes opfølgning og indsatsområder for næste skoleår i sammenhæng med evalueringen af skolens samlede undervisning. Evalueringer fra møder inddrages i planlægningen af årskalenderen og aktiviteter for det kommende skoleår.

 


 

Test og prøver

 

Test

På Grejs Friskole bruges regelmæssig diagnostiske prøver i dansk og matematik. Prøverne giver et overblik over den enkelte elevs niveau, så undervisningen efterfølgende kan tilrettelægges med udgangspunkt i de forskellige tests.

Tests indgår ikke som en sædvanlig del af undervisningen i skolens øvrige fag, men inddrages om nødvendigt.

 

Prøver

Skolen afholder afgangsprøve i 8. og 9. klasse. Eleverne bliver på den måde ”evalueret” på lige fod med landets øvrige skoler, der slutter skoleforløbet af med folkeskolens afgangsprøver. For at forberede eleverne til afgangsprøverne afholdes der årsprøver og terminsprøver.

8. klasse: Her afholdes årsprøve i de skriftlige afgangsprøver og terminsprøver i de praktiske-musiske fag.

9. klasse: Her afholdes terminsprøver i de skriftlige afgangsprøver.

 


 

Evalueringsområde:

 

Undervisningen i 0.-1. klasse

I skoleåret 2022/23 har vi iværksat et 2-årigt pilotprojekt omkring undervisningen i 0. og 1. klasse. Der samarbejdes fagligt og socialt på tværs af de årgange med henblik på at styrke elevernes undervisningsparathed og sociale kompetencer.

Projektet evalueres løbende med samtaler mellem skoleleder og klasselærerne i de to klasser. Desuden fremlægges status på projektet på et lærermøde i foråret 2023.

I skoleåret 2023/24 fortsætter projektet. Her inddrages forældrene i en evaluering, der laves en evaluering i personalegruppen og på bestyrelsesniveau. På baggrunde af evalueringerne besluttes det om projektet skal være den fremadrettet pædagogiske vinkel i 0. og 1. klasse.

 

Uddannelse og job

I skoleåret 2022/23 har vi igangsat et projekt med undervisning i job- og uddannelsesmuligheder. Vi ønsker, at vores elever opnår bedre kendskab til job og uddannelse. Her tænkes ikke på viden om uddannelsessystemet, men et ønske om at møde forældre / voksne, som fortæller om deres vej til det job, de har i dag.

Målgruppen for projektet er vores elever i 5. og 6. klasse. Projektet integreres i skolens emneplan og evalueres med elever og på vores lærermøder i foråret 2023.

Children_5
Children_1
Children_2
Children_3
Children_1
Children_5
Children_4
Children_5
Children_1
Children_2
Children_4
Children_3
Children_4
Children_5
Children_5
Children_5
Children_5
Children_5
Children_5
Children_5